„ От връстници за връстници”

         Превантивната програма е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците /2022 – 2024 година/ и Планът за действие към нея от специалисти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.НПП е  предназначена за ученици от 8 до 11 клас. Тя включва обучителен цикъл, който ще се реализира в продължение на четири години, като всяко ново стартиране на програмата следва да бъде със същата продължителност.

            Към настоящия момент Националната превантивна програма се реализира в  ПЕГ „Йоан Екзарх” град Враца.

Цели на програмата:

Дългосрочна цел

 • предотвратяване на употребата на ПАВ и утвърждаване на здравословен начин на живот.

Краткосрочнa цел

 • постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
 • Подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
 • Подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решение и отстояване на натиска на групата;
 • Трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или употребяващи връстници;
 • Насочване към алтернативи на употребата.

      Целеви групи

            Крайна целева група: 

 • Ученици от 8 – 11 клас

            Междинна целева група: 

 • Училищни специалисти /учители, класни ръководители, психолози, педагогически съветници/ работещи с целевата група;
 • Родители и близки на целевата група.

     Основни задачи

 • Създаване на доброволческа мрежа или подкрепа и мотивиране за участие в превантивни дейности на съществуваща такава;
 • Предотвратяване употребата на ПАВ чрез промоция на здраве по метода „Връстници обучават връстници”;
 • Промяна на фокуса и насочване към алтернативи на употребата на психоактивни вещества и рисковото поведение като цяло;
 • Работа с родителите по въпроси свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред подрастващите; 
 • Работа с учители по въпроси свързани с превенция на употребата на ПАВ и рисково поведение.
Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14