Започни на Чисто

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Към Съвета по наркотичните вещества функционира Превантивно-информационен център.

Превантивно-информационният център осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.3, ал.2.

Превантивно-информационният център подпомага ОСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността му по чл.3, ал.2 до Националния съвет по наркотичните вещества.

При изпълнение на националната политика ПИЦ се ръководи методически от Националния съвет по наркотичните вещества чрез Националния център по наркомании към МЗ.

При изпълнение на програмите по чл.3, ал. 2 за борба срещу употребата на наркотични вещества ПИЦ се ръководи и контролира от Общинския съвет по наркотичните вещества.

Организира работни срещи, семинари и конференции.

Превантивно-информационният център /ПИЦ/ към Община Враца осъществява превантивни и информационно-консултативни дейности, събира, съхранява и анализира информация, която е необходима за разработването и изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотици.

При осъществяване на своите функции ОСНВ и ПИЦ си сътрудничат и обменят информация с други институции и организации, работещи по проблемите свързани с наркотиците на местно ниво.

Дейностите на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център са насочени към повишаване на информираността на обществото за вредата и социално-психологическите последици, свързани с употребата и злоупотребата с психоактивни вещества. Основните насоки, в които се работи са: превантивно-информационна, обучителна и консултативна:

Статистика

 През 2018 и 2019г. е проведено анкетно проучване сред ученици от 7 до 11 клас на територията на гр. Враца, след което стават ясни следните резултати:
• Според учениците, разпространението на наркотични вещества няма да намалее, а ще нараства, като 56,52% от тях посочват този отговор;
• Според тях, първият допир с наркотично вещества се случва от любопитство- 63,74%;
• Според респондентите, мястото на което най- често се предлагат наркотични вещества е „около училище”, като 38,72% посочват този отговор. Сред учениците се твърди, че вече психоактивни вещества се предлагат и вътре в училище и че ученици, разпространяват сред връстниците си;
• Като най- разпространени психоактивни вещества, анкетираните посочват чай/билка с 54,86% и марихуана с 40,56%.

Според проведени проучвания в сферата с разпространението на наркотични вещества, през последните 2 години цената на различните вещества си остава същата.

Идентифицирани основни проблеми и нужди

Продължаващата тенденция към увеличаване разпространението и употребата на наркотични вещества в тяхната разновидност , и снижаване на възрастовата граница на употребяващите ги. В днешно време децата са доста любопитни и любознателни и това е една от причините, която ги кара да посягат към дрогата. Според специалистите около 10% от младежите са опитвали наркотик поне веднъж. Засилва се интереса към новите психоактивни вещества („дизайнерски дроги“). Установена е употреба на т. нар. „чай/билка“ или „весел чай“ сред подрастващите тийнейджъри, представляващ марихуана смесена с химически вещества. През 2019 г. имаше и смъртни случаи в следствие на употребата на такъв чай. Има промяна на пазара за наркотици. Поръчките се правят по интернет чрез фалшиви профили в популярните сред тях мобилни приложения и ги разпространяват между техните съученици. Това затруднява въздействието на службите за борба с наркотиците и се явява като сериозен проблем.

В град Враца функционират два центъра за лечение на наркозависими по метадонова програма: Медицински център „Здраве” и Център за психично здраве.

В последно време се наблюдава засилен интерес от страна на училищата на областно ниво за провеждане на часове по превенция от наркотични вещества, енергийни напитки и наргиле, и най-вече от малките населени места, където обществото е по-малко информирано за проблемите свързани с разпространението и употребата на наркотични вещества. Осъзнат е проблема от отделните социални групи– младежи, родители, учители и общественост.

0
Проведени Сесии
0
Доказани Професионалисти
0
Програми
0
Щастливи Семейства

Нашият Екип

Наталия Кръстева
Председател ОСНВ
Стела Борисова
Секретар ОСНВ
Ивалина Ангелова
Педагог ПИЦ
Ана Дойчинова
Педагог ПИЦ
Катя Трифонова
Психолог ПИЦ
Диана Младенова
Младши експерт Превенция на наркомании ПИЦ
Дениса Руменова
Социален работник ПИЦ
гр.Врацаул. Кокиче 14