КОДОВО ИМЕ „ЖИВОТ”

Цели на програмата:

Дългосрочна цел – предотвратяване на употребата на ПАВ.

Краткосрочнa цел – засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на ПАВ.

      Целеви групи

            Крайна целева група: ученици от 5 до 7 клас.

            Междинна целева група: родители, учители и медицински сестри.

     Основни задачи

            Изграждане на социални и лични умения.

      Промяна на нагласите по отношение на  собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот.

Повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисково поведение.

 Национална превантивна програма Кодово име „Живот” се реализира в СУ „Васил Кънчов” – гр. Враца.

Leave a comment

гр.Врацаул. Кокиче 14